ԳՐԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Տեխնիկական և ֆինանսական բնագավառի տեքստերի
(Էներգետիկա, Ֆիզիկա, Ֆինասական շուկաներ և այլն)
Անգլերեն-Ռուսերեն-Հայերեն լեզուներից
որակյալ թարգմանությունների կատարում
շուկայական գներով